Comerç just

“El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors/es i treballadors/es desfavorits/ides, especialment en el Sud”. Definició de Comerç Just consensuada internacionalment en el marc de la Organització Mundial del Comerç Just [WFTO]

video
Video ¿Que és el comercio Justo? produït per la Xarxa Valenciana de Consum Responsable / Coordinadora Valenciana d’ONGD
____________________________________
Criteris de les Organitzacions de Comerç Just

L’Organització Mundial del Comerç Just estableix 10 criteris que han de complir les organitzacions que treballen en Comerç Just:

1. Creació d’oportunitats per a productors amb desavantatges econòmics. La reducció de la pobresa mitjançant el comerç constitueix la part fonamental dels objectius de l’organització. Aquesta recolza els petits productors marginats, ja siguin empreses familiars independents o agrupats en associacions o cooperatives. El seu objectiu és que puguin passar de la pobresa i la inseguretat dels ingressos a una autosuficiència econòmica i pròpia. L’organització compta amb un pla d’acció per a dur-lo a terme.

2. Transparència i responsabilitat
L’organització és transparent en la seva gestió i en les seves relacions comercials. És responsable davant de tots els seus grups d’interès i respecta la sensibilitat i confidencialitat de la informació comercial que se li proporciona. L’organització troba mitjans apropiats i participatius per a involucrar els empleats, membres i productors en els seus processos de presa de decisions. Assegura que la informació pertinent sigui proporcionada a tots els seus socis comercials. Els canals de comunicació són bons i oberts a tots els nivells de la cadena de subministrament.

3.  Pràctiques comercials justes
L’organització comercialitza amb preocupació pel benestar social, econòmic i ambiental dels petits productors marginats i no maximitza els seus guanys a costa d’ells. És responsable i professional en el compliment dels seus compromisos d’una manera puntual. Els proveïdors respecten els contractes i lliuren els productes a temps i amb la qualitat i especificacions desitjades.

Els compradors de Comerç Just reconeixen els desavantatges financers a què els productors i proveïdors fan front i asseguren que les comandes siguin pagades quan es rebin els documents i d’acord amb les guies adjuntes. Un prepagament d’almenys el 50% es fa si així és sol·licitat. Quan els proveïdors del Comerç Just del Sud reben un prepagament dels compradors, ells asseguren que aquest pagament sigui transferit als productors o agricultors que fan o desenvolupen els seus productes de Comerç Just.

Els compradors consulten amb els proveïdors abans de cancel·lar o rebutjar comandes.

Quan les comandes són cancel·lades per causes alienes als productors o proveïdors, una compensació adequada és garantida pel treball ja fet. Els proveïdors i productors consulten amb els compradors si hi ha un problema amb el lliurament i asseguren que una compensació sigui proporcionada quan les qualitats i les quantitats lliurades no coincideixin amb el que s’ha facturat.

L’organització manté relacions a llarg termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu, que contribueixen a la promoció i el creixement del Comerç Just, i també manté una comunicació efectiva amb els seus socis comercials. Les parts involucrades en la relació comercial busquen augmentar el volum comercial entre elles i el valor i la diversitat de la seva oferta de productes com un mitjà de creixement del Comerç Just per als productors a fi d’augmentar els seus ingressos. L’organització treballa en cooperació amb les altres organitzacions de Comerç Just en el país i evita la competència deslleial. S’evita duplicar els dissenys de patrons d’altres organitzacions sense permís.

El Comerç Just reconeix, promou i protegeix la identitat cultural i les habilitats tradicionals dels petits productors com ho reflecteixen en els seus dissenys artesanals, productes alimentaris i altres serveis relacionats.

4.  Pagament d’un preu just
Un preu just és aquell que ha sigut establert de mutu acord per tots a través del diàleg i la participació, que proporciona un pagament just als productors i també pot ser sostingut pel mercat. Quan les estructures de preu de Comerç Just existeixen, aquests són utilitzats com a mínim. Pagament just significa la provisió d’una remuneració socialment acceptable (en el context local) considerada pels propis productors com a justa i que tingui en compte el principi d’igual pagament per igual treball entre dones i homes. Les organitzacions de Comerç i d’Importació de Comerç Just recolzen el desenvolupament de capacitats segons els sigui necessari als productors, que els permetin establir un preu just.

5. Assegurar absència de treball infantil i treball forçós
L’organització s’adhereix a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants i a la llei nacional/local sobre el treball dels nens. L’organització assegura que no hi ha treball forçós en la seva mà d’obra i/o membres o treballadors a domicili.

Les organitzacions que compren productes de Comerç Just dels grups de productors, ja sigui directament o a través d’intermediaris, asseguren que no s’utilitza el treball forçós en la producció i els productors compleixen amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, i la llei nacional/local sobre el treball dels nens. Qualsevol participació de nens en la producció d’articles de Comerç Just (incloent l’aprenentatge d’un art tradicional o artesanal) sempre és comunicada i monitoritzada i no afecta negativament el benestar, la seguretat, els requisits educatius i la necessitat de jugar dels nens.

6.  Compromís amb la no-discriminació, equitat de gènere i llibertat d’associació (sindical)
L’organització no discrimina en la contractació, remuneració, accés a la capacitació, promoció, terminació o jubilació per motius de la raça, casta, origen nacional, religió, discapacitat, gènere, orientació sexual, unió de filiació (afiliació sindical), afiliació política, HIV/Sida, estatus o edat. L’organització proporciona oportunitats perquè les dones i els homes desenvolupen les seves habilitats i fomenta activament les sol·licituds de les dones per a llocs de treball i per als càrrecs de lideratge en l’organització. L’organització té en compte les necessitats especials de salut i seguretat de les dones embarassades i mares en període de lactància. Les dones participen plenament en les decisions relatives a l’ús dels beneficis resultants del procés de producció.

L’organització respecta el dret de tots els empleats a formar associacions, afiliar-se a sindicats de la seva elecció i negociar col·lectivament. Quan el dret a afiliar-se a sindicats i la negociació col·lectiva està restringit per la llei i/o el medi ambient polític, l’organització permetrà mitjans d’associació independent i lliure i la negociació per als empleats. L’organització assegura que els representants dels empleats no són objecte de discriminació en el lloc de treball. Les organitzacions que treballen directament amb els productors asseguren que les dones sempre siguin retribuïdes per la seva contribució al procés de producció, i quan les dones fan el mateix treball que els homes se’ls pagui amb la mateixa tarifa que a ells. Les organitzacions també busquen garantir que, en situacions de producció on es valora menys el treball femení que el masculí, el treball d’aquestes sigui revalorat per a igualar les tarifes de remuneració i a les dones se’ls permeti dur a terme treballs d’acord amb les seves capacitats.

 7. Assegurar bones condicions de treball
L’organització proporciona un entorn de treball segur i saludable per als empleats i/o membres. L’organització compleix, com a mínim, amb les lleis nacionals i locals i convenis de l’OIT sobre salut i seguretat.

Les hores de treball i les condicions per als empleats i/o membres (i qualsevol treballador a domicili) compleixen amb les condicions establertes per les legislacions nacionals i locals i els convenis de l’OIT.

Les organitzacions de Comerç Just són conscients de les condicions de salut i seguretat en els grups de productors dels quals compren. Busquen, de manera permanent, crear consciència sobre temes de salut i seguretat i millorar les pràctiques de salut i seguretat en els grups de productors.

8.  Facilitar el desenvolupament de capacitats
L’organització té com a objecte augmentar els efectes positius de desenvolupament per als petits productors marginats a través del Comerç Just. L’organització desenvolupa les habilitats i capacitats dels seus propis empleats o membres. Les organitzacions que treballen directament amb els petits productors exerceixen activitats específiques per a ajudar aquests productors a millorar les seves habilitats de gestió, capacitats de producció i l’accés als mercats locals, regionals o internacionals de Comerç Just i als mercats principals, com sigui adequat.

Les organitzacions que compren productes de Comerç Just a través d’intermediaris de Comerç Just en el Sud assisteixen a aquestes organitzacions per a desenvolupar la seva capacitat de recolzament als grups de productors marginats amb qui treballen.

9.  Promoció del Comerç Just
L’organització crea consciència sobre l’objectiu del Comerç Just i la necessitat d’una major justícia en el comerç mundial a través del Comerç Just. Advoca pels objectius i les activitats de Comerç Just d’acord amb l’àmbit d’abast de l’organització. L’organització ofereix als seus clients informació sobre si mateixa, els productes que comercialitza, i les organitzacions de productors o socis que elaboren o cullen els productes. S’utilitzen sempre tècniques honestes de publicitat i de comercialització.

10.  Respecte pel medi ambient
Les organitzacions que produeixen productes de Comerç Just maximitzen l’ús de primeres matèries de fonts gestionades en forma sustentable en les seves àrees de distribució, comprant a nivell local quan sigui possible. Utilitzen les tecnologies de producció que busquen reduir el consum d’energia i en la mesura que es pugui, les tecnologies d’ús d’energies renovables que redueixin al mínim les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tractant de minimitzar l’impacte dels seus residus sobre el medi ambient.

Els productors de productes agrícoles de Comerç Just minimitzen els seus impactes ambientals, mitjançant l’ús de plaguicides orgànics o el baix ús de pesticides en els mètodes de producció, sempre que sigui possible.

Els compradors i importadors de productes de Comerç Just donen prioritat a la compra de productes elaborats amb primeres matèries que s’originen a partir de fonts gestionades sosteniblement, i tenen el menor impacte global sobre el medi ambient.

Sempre que poden, les organitzacions utilitzen materials reciclats o fàcilment biodegradables per a l’embalatge i envien els productes per mar.

Comments are closed.